Facebook

Szkoła Branżowa

Kategoria artykułów dotyczących szkoły branżowej

  Nabór do SpOSW - Szkoła Branżowa

Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SpOSW)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniającą zakwaterowanie (zamieszkanie) w internacie. Młodzież ma możliwość korzystania z rehabilitacji w poradni rehabilitacyjnej, świadczącej usługi w ramach umowy z NFZ.

Atutem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest to, że szkoły, internat i poradnia znajdują się na terenie jednego obiektu (Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest posiadanie aktualnego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Specjalna Szkoła Branżowa I stopnia kształci w kierunkach: kucharz, magazynier-logistyk, sprzedawca.


Co należy zrobić jeżeli wychowanek chce się uczyć w Szkole Branżowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

od 13 maja do 17 czerwca 2024

do godz. 15.00:

Dokumenty do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Internat):

- podanie o przyjęcie do SpOSW (pobierz - podanie do Internatu szkoła Branżowa)

- kwestionariusz (pobierz-kwestionariusz Internat)

Dokumenty do Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz BS - Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły branżowej)

- kwestionariusz (pobierz - BS - Kwestionariusz osobowy)

- zgody na przetwarzanie danych osobowych (001 - RODO -Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) i przetwarzanie wizerunku (001 - RODO - Zgoda na przetwarzanie wizerunku)

- kserokopię aktualnego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał do wglądu)

Należy także:

- przy składaniu dokumentów spośród zaproponowanych terminów wybrać datę na rozmowę kwalifikacyjną

pobrać skierowanie na badania lekarskie do medycyny pracy

do 5 lipca 2024 do godz. 15.00

- złożyć w sekretariacie szkoły kserokopię świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

złożyć kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 lipca 2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w formie papierowej na tablicy ogłoszeń

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany:

od 12 lipca do 18 lipca 2024

do godz. 15.00

w sekretariacie szkoły należy przedłożyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19 lipca 2024 do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń


Co należy zrobić jeżeli wychowanek chce się uczyć w dowolnej szkole ponadpodstawowej na terenie powiatu tarnogórskiego

od 13 maja do 17 czerwca 2024

do godz. 15.00:

Rodzice lub prawni opiekunowie składają w sekretariacie:

- podanie o przyjęcie do SpOSW (pobierz - podanie do Internatu powiattarnogórski)

- kwestionariusz (pobierz - kwestionariusz Internat )

- kserokopię aktualnego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał do wglądu)

- zgody na przetwarzanie danych osobowych (001 - RODO -Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych)
i przetwarzanie wizerunku (001 - RODO - Zgoda naprzetwarzanie wizerunku)

- przy składaniu dokumentów spośród zaproponowanych terminów wybrać datę na rozmowę kwalifikacyjną

Złożyć w wybranej szkole wymagane przez nią dokumenty.

Od 20 lipca do 31 lipca do godz. 15.00

Dostarczyć oryginał potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej z terenu powiatu tarnogórskiego.


3. Jeżeli będą jeszcze wolne miejsca odbędzie się dodatkowy nabór do Szkoły Branżowej spośród osób nie aplikujących o przyjęcie do SpOSW.

DNI OTWARTE

23 KWIETNIA

W GODZINACH 10.00-13.00

ZAPRASZAMY