Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów ćwiczeniowych w  Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w  Tarnowskich Górach

 

1

Biblioteka gromadzi podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

2

Podręczniki powinny być używane przez okres co najmniej trzech lat.

3

Biblioteka nieodpłatnie użycza uczniom podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na okres roku szkolnego.

4

Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji.

5

Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

6

Ewidencja  prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

7

Do wypożyczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych.

8

Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

9

Podręczniki należy zwrócić najpóźniej tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego.

10

Dołączone do podręczników płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników (nie mogą być wypożyczane osobno).

11

Rodzic/uczeń przed odbiorem zestawu podpisuje umowę użyczenia podręczników  ze szkołą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, sprawdza także stan książek.

12

Wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu wraz z uczniami odbiera z biblioteki zestawy podręczników i materiałów  ćwiczeniowych.

13

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

14

Wszystkie egzemplarze należy podpisać długopisem w metryczce (imię, nazwisko, klasa ucznia).

15

Przez cały okres użytkowania podręczników i  materiałów ćwiczeniowych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.

16

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach .

17

Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.

18

Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

19

Oceny stanu podręczników dokonuje komisja w składzie bibliotekarz i wychowawca.

20

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia,  niezwrócenia podręcznika w terminie, rodzic ucznia zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika. Pieniądze  według cennika należy wpłacić na konto MEN. Kwota stanowi dochód budżetu państwa.

21

Przez uszkodzenie rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, naderwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik naprawić.

22

Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. trwałe poplamienie lub zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

23

Jeżeli do podręcznika dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

24

Zwrot w terminie wszystkich podręczników jest warunkiem uzyskania podpisu „obiegówki” i otrzymania podręczników do następnej klasy. Nieprzestrzeganie regulaminu wpływa na ocenę zachowania.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

pobierz wzór   UMOWA UŻYCZENIA