Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych w  Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w  Tarnowskich Górach

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne(tzn. materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik) oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być używane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie udostępnia uczniom podręczniki, materiały edukacyjne papierowe i elektroniczne oraz materiały ćwiczeniowe na okres roku szkolnego. Wypożyczanie dla uczniów danej klasy odbywa się za pośrednictwem jej wychowawcy.
 4. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 5. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 6. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 7. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym.
 8. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 9. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić najpóźniej tydzień przed końcem danego roku szkolnego.
 10. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być wypożyczane osobno).
 11. Rodzic/uczeń przed odbiorem zestawu podpisuje umowę użyczenia podręczników ze szkołą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, sprawdza także stan książek.
 12. Wychowawca klasy wraz z uczniami odbiera z biblioteki zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 14. Wszystkie egzemplarze uczeń podpisuje długopisem w metryczce lub na odwrocie okładki z przodu (imię, nazwisko, klasa ucznia). Wychowawca sprawdza.
 15. Przez cały okres użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 16. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 17. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 18. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 19. Oceny stanu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje komisja w składzie bibliotekarz i wychowawca.
 20. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodzica ucznia zakupu podręcznika (o tym samym numerze dopuszczającym) lub materiału edukacyjnego.
 21. Przez uszkodzenie rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia , zobowiązany jest podręcznik lub materiał naprawić.
 22. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. zalanie, trwałe poplamienie lub zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 23. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 24. Zwrot w terminie wszystkich podręczników oraz materiałów edukacyjnych jest warunkiem uzyskania podpisu „obiegówki” i otrzymania podręczników do następnej klasy.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.
 

pobierz wzór   UMOWA UŻYCZENIA