REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Tarnowskich Górach

z dnia 12 listopada 2012 roku

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin organizacyjny warsztatu terapii zajęciowej, zwanego dalej „warsztatem”, zatwierdza się na podstawie §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 nr 63, poz. 587).

1.  Regulamin organizacyjny warsztatu określa: organizację pracy i zajęć, prawa i obowiązki uczestnika, sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. „treningu ekonomicznego” i gospodarowania nimi, zasady dowozu uczestników, obowiązki kierownika warsztatu w zakresie:

  a.     zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,

  b.     planowania:

 •  rozkładu zajęć w warsztacie,
 •  przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,
 •  urlopów pracowników.

 

STRUKTURY I ORGANIZACJA

3.  Warsztat działa w oparciu o Ustawę z dnia 27sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,poz 776, z późn. zm.), a także związane z nią przepisy wykonawcze.

4.  Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką – zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu - stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

5.  Warsztat realizuje zadania przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających     do rozwoju:

 •   umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 •   psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

6.  Jednostką prowadzącą warsztat na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach jest Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) w Tarnowskich Górach, w którego skład wchodzi warsztat.

7.  Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat tj. Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach.

8.  Pracownikami warsztatu są: kierownik warsztatu, instruktorzy terapii zajęciowej (8 instruktorów adekwatnie do liczby pracowni), psycholog, specjalista do spraw rehabilitacji - fizjoterapeuta, kierowca, księgowa, sprzątaczka.

9.  Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników warsztatu oraz zasady wynagradzania określają regulamin pracy SOSW i regulamin wynagradzania zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą.

10.  Swoją działalnością warsztat obejmuje czterdziestu uczestników.

11.  Organami warsztatu są:

 •   kierownik warsztatu,
 •   rada programowa do której należą: kierownik warsztatów, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, specjalista do spraw rehabilitacji-fizjoterapeuta.

12.  Kierownik warsztatu odpowiedzialny jest za planowanie, organizowanie, wykonywanie i kontrolowanie celów i zadań realizowanych przez warsztat, a w szczególności za:

 •   właściwe prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem umów i przepisów będących podstawą funkcjonowania warsztatu,
 •   administrowanie i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz zasobami i procesami wynikającymi z realizacji zadań warsztatu, a także podział zadań na stanowiska pracownicze,
 •   opracowywanie kompleksowego programu rehabilitacji i czuwanie nad prawidłową jego realizacją,
 •   prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i ewidencji uczestników,
 •   zapewnienie prawidłowej pracy rady programowej i wykonywania przez nią zadań wynikających z przepisów,
 •   planowanie rozkładu zajęć, urlopów pracowników, przerw wakacyjnych dla uczestników,
 •   określenie przeznaczenia dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników zgodnie z pkt. 76 i 77 niniejszego regulaminu,
 •   współpracę z organami nadrzędnymi: Starostwem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jednostkami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •   współpracę ze strukturami wewnętrznymi SOSW.

RADA PROGRAMOWA

13.  Do zakresu działania rady programowej warsztatu należy:

 •   przygotowanie dla każdego uczestnika warsztatu indywidualnego programu rehabilitacji;
 •   wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu rehabilitacji;
 •   dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacji;
 •   modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji;
 •   wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego rodzinie lub opiekunowi prawnemu, możliwości   i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 •   wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. "treningu ekonomicznego", w szczególności opinii dotyczącej możliwości określenia swoich potrzeb oraz podjęcia decyzji przez uczestnika  w sprawie wydatkowania środków finansowych,
 •   dokonywanie, wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, corocznej oceny efektów realizacji indywidualnych programów uczestników warsztatu.

14.  Radę programową zwołuje i nad jej pracą czuwa kierownik warsztatu.

15.  Kierownik warsztatu może zwołać radę programową:

 •   w celach wymienionych w pkt. 12 niniejszego regulaminu,
 •   w sytuacjach szczególnych dotyczących terapii uczestników,
 •   na wniosek członków rady w sprawach wyżej wymienionych.

16.  Każde spotkanie rady programowej zostanie zaprotokołowane.

CZAS PRACY

17.  Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

18.  Czas trwania zajęć terapeutycznych w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo, przez jedenaście miesięcy w roku.

19.  Dodatkowe zajęcia kulturalne, sportowe, turystyczne mogą być organizowane poza czasem zajęć terapeutycznych lub w dniach wolnych.

REHABILITACJA

20.  Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy opracowane i zatwierdzone przez radę programową.

21.  Rehabilitacja odbywa się w formie indywidualnej i grupowej poprzez:

 •   ogólne usprawnianie,
 •   rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 •   przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania    o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
 •   rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 •   rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

20.  Terapia prowadzona jest w ośmiu pracowniach:

 •   gospodarstwa domowego
 •   techniczno-ślusarskiej
 •   komputerowo – edukacyjnej
 •   arteterapii
 •   rękodzieła
 •   krawieckiej
 •   ogrodniczo-florystycznej
 •   teatralno-muzycznej

oraz poprzez:

 •   zajęcia z rehabilitacji zdrowotnej i rehabilitacji społecznej,
 •   zajęcia kulturalne, sportowe, turystyczne.

23.  Ogólne cele, zasady, metody, formy rehabilitacji i terapii oraz sposoby ich realizacji         w warsztacie określa kompleksowy program rehabilitacji.

24.  Indywidualny program rehabilitacji i terapii określa:

 •   formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,
 •   przewidywany zakres terapii,
 •   zakres i metody nauki zaradności osobistej,
 •   sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia,
 •   formy rehabilitacji społecznej,
 •   formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
 •   osoby odpowiedzialne za realizację programu.

25.  Na jedną osobę personelu pracującego bezpośrednio z uczestnikami nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników.

26.  Każdy z terapeutów prowadzących pracownie współodpowiedzialny jest za przygotowanie indywidualnego programu terapii, jego realizację oraz za całość procesu rehabilitacji pięciu uczestników wskazanych przez radę programową i zatwierdzonych przez kierownika.

27.  Skład grup terapeutycznych i terapeutów bezpośrednio z nimi pracujących ustala kierownik warsztatu uwzględniając wskazania rady programowej i potrzeby wynikające z indywidualnego programu terapii, zgodnie z punktami 12 i 25 niniejszego regulaminu.

28.  Zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzone są w gabinecie fizjoterapeuty.

29.  Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne mogą być prowadzone również poza warsztatem na terenie SOSW.

30.  Wszelkie zajęcia prowadzone poza terenem SOSW muszą być wcześniej uzgodnione z kierownikiem i wpisane do rejestru wyjść z podaniem: daty, osób odpowiedzialnych, listy podopiecznych, celu wyjścia.

31.  Wprowadza się dwie przerwy w zajęciach dla uczestników, w tym jedna na spożycie posiłku. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestnika może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

FORMA OPIEKI MEDYCZNEJ

32.  Warsztat zapewnia uczestnikom opiekę medyczną, sprawowaną w razie potrzeby przez pielęgniarkę Salezjańskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy SOSW.

DOWÓZ

33.  Warsztat posiada samochód przeznaczony do celów:

 •   dowozu uczestników na zajęcia,
 •   przewozu uczestników związanego z realizacją programu rehabilitacji,
 •   niezbędnej obsługi działalności warsztatu.

34.  Warsztat w miarę możliwości zorganizuje dowóz dla uczestników, którzy ze względu na zakres niepełnosprawności lub schorzeń nie są w stanie korzystać samodzielnie z publicznych środków komunikacji i nie jest w stanie zapewnić im dowozu opiekun.

35.  O możliwości korzystania z dowozu decyduje kierownik warsztatu uwzględniając:

 •   konieczność organizowania dowozu wynikającą z niepełnosprawności danego uczestnika,
 •   możliwości finansowe i organizacyjne warsztatu.

36.  Uczestnicy zabierani są na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca ustalonego przez kierownika i są na to miejsce przywożeni, o wyznaczonych godzinach, po zajęciach. Za skutki spóźnienia się z winy uczestnika warsztat nie ponosi odpowiedzialności.

DOKUMENTACJA

 37. Warsztat zobowiązany jest do prowadzenia:

a.     dokumentacji stanowiącej podstawę do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie,

b.     dokumentacji zawierającej informacje o miejscu zamieszkania, stanie rodzinnym uczestnika, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych,

c.     dokumentacji współpracy z rodzinami lub opiekunami

d.     dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia uczestników warsztatu,

e.     indywidualnego programu dla każdego uczestnika w zakresie rozwoju zaradności osobistej:

 •   samodzielności społecznej, w tym w wypełnianiu różnych ról społecznych,
 •   treningu ekonomicznego,
 •   form komunikowania się, w tym mowy biernej i czynnej, oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
 •   umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 •   kondycji psychicznej oraz fizycznej sprzyjającej niezależności, samodzielności i aktywności oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 •   umiejętności niezbędnych we współżyciu i współpracy,
 •   umiejętności wykonywania czynności wynikających z form terapii zajęciowej,
 •   psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 •   sprawności ruchowej;

f.      indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji,

g.     dokumentacji zawierającej okresowe oceny efektów, a także modyfikację programów rehabilitacji w związku z efektami prowadzonych działań,

h.     "książki pracy uczestnika warsztatu"(jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala), wypełnianej przez uczestnika samodzielnie lub przy pomocy wyznaczonego pracownika warsztatu, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, nazwę pracowni, rodzaj wytworu, opis wykonywanych czynności, ich zakres czasowy, podpis uczestnika.

i.       dokumentacji zawierającej informacje o przyczynach zaprzestania uczestnictwa w warsztacie.

38.  Wyżej wymienioną dokumentację warsztat prowadzi w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

39.  Ponadto warsztat posiada:

a.     rejestr wyjść,

b.     kompleksowy program rehabilitacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

40.  Uczestnika przyjmuje kierownik warsztatu na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ, po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie z radą programową i pozytywnym uzgodnieniu go z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Przyjęcie nowego uczestnika nie może jednak naruszać pkt. 9 i 25 niniejszego regulaminu.

41.  Uczestnik przyjmowany jest na okres wstępny, nie dłuższy niż dwanaście miesięcy, w celu dokonania oceny możliwości realizacji programu terapii, po którym rada programowa podejmie decyzję o dalszej rehabilitacji uczestnika.

42.  Uczestnik warsztatu ma prawo do:

 •   poszanowania godności osobistej,
 •   współudziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji,
 •   udziału w radach programowych dotyczących oceny efektów jego rehabilitacji,
 •   przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności,
 •   zapewnienia przez warsztat warunków niezbędnych do pełnej realizacji indywidualnego programu,
 •   pomocy terapeutów w realizacji programu rehabilitacji,
 •  pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych i w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych,
 •  dostępu do informacji o prawach i obowiązkach uczestnika warsztatu.

43.  Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 •   aktywnie uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji,
 •   przestrzegać form grzecznościowych oraz zasad współżycia społecznego,
 •   przestrzegać obowiązujących w warsztacie przepisów bhp i p.poż.
 •   przestrzegać ustalonego czasu i porządku zajęć oraz dbać o porządek, czystość, bezpieczeństwo, higienę osobistą i estetykę wyglądu.
 •   przebywać w miejscach wyznaczonych do zajęć i nie opuszczać ich bez wiedzy pracowników warsztatu,
 •   stosować się do poleceń kierownika i terapeutów,
 •   prowadzić książkę pracy uczestnika, o ile nie jest to utrudnione schorzeniem,
 •   informować na bieżąco pracowników o aktualnych problemach zdrowotnych,
 •   dostarczyć raz w roku zaświadczenie od lekarza rodzinnego o aktualnym braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na przydzielonych mu pracowniach,
 •   usprawiedliwiać pisemnie wszelkie nieobecności,
 •   dbać o mienie warsztatu
 •   przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązujących w warsztacie przepisów.

44. Obecność na zajęciach uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem lub innym przyjętym znakiem graficznym, na liście obecności.

45. Uczestnicy warsztatu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz w drodze do i z warsztatu.

46. Uczestnictwo w zajęciach WTZ ustaje po zakończeniu realizacji indywidualnego programu rehabilitacji decyzją rady programowej.

47.  W przypadku gdy uczestnik:

 •   nie wykazuje oczekiwanych rokowań w realizacji indywidualnego programu,
 •   nie jest w stanie realizować programu rehabilitacji,
 •   wykazuje brak współpracy w realizacji programu,
 •   osiągnął górny pułap swoich możliwości i nie wykazuje dalszych postępów w rehabilitacji,
 •   ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia uniemożliwiające dalszy udział w rehabilitacji,
 •   wykazuje zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników i terapeutów;
 •   w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony regulaminem WTZ porządek i dyscyplinę,

może być skreślony z listy uczestników decyzją kierownika na podstawie uprzedniej opinii rady programowej.

48.  Decyzję o skreśleniu z listy uczestników warsztatu kierownik może podjąć również w przypadku braku zapewnienia finansowania kosztów pobytu w warsztacie oraz w przypadku gdy uczestnik opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad jeden miesiąc bez usprawiedliwienia.

49.  Decyzja o skreśleniu z listy uczestników warsztatu powinna zawierać wskazania możliwości dalszej rehabilitacji lub opieki i powinna być doręczana w formie pisemnej uczestnikowi i opiekunom prawnym.

ZASADY TRENINGU EKONOMICZNEGO

50.  Uczestnik warsztatu biorący udział w treningu ekonomicznym w ramach indywidualnego programu może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.

51.  Środki te są szczególnym rodzajem materiału do terapii i przeznaczone są do przeprowadzenia treningu ekonomicznego.

 52.  Trening ekonomiczny oznacza wszelkie formy terapii podejmowane wobec uczestnika warsztatu w celu nabycia przez niego umiejętności związanych z samodzielnym gospodarowaniem środkami finansowymi i niezależności ekonomicznej.

53.  O możliwości udziału w treningu ekonomicznym i jego zakresie decyduje rada programowa warsztatu na podstawie indywidualnej opinii o uczestniku dotyczącej możliwości określenia swoich potrzeb oraz podjęcia decyzji przez uczestnika w sprawie gospodarowania środkami finansowymi.

54.  Otrzymane środki finansowe uczestnik przeznacza samodzielnie na własne potrzeby w czym powinien być wspierany  przez terapeutę wyznaczonego przez kierownika.

55.  Rada programowa ustala imienną listę uczestników, których terapeuci zobowiązani są wspierać w dysponowaniu środkami finansowymi w ramach treningu.

56.  W przypadku gdy uczestnik, w opinii rady programowej, nie jest zdolny do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego, o sposobie wykorzystania tych środków decydują wspólnie kierownik i inny pracownik warsztatu dobrze znający uczestnika w porozumieniu z jego opiekunem prawnym.

57.  Formy wsparcia uczestnika przez terapeutę mogą być różne w stosunku do każdego uczestnika. Wsparcie to ma służyć nabywaniu przez uczestnika samodzielności w gospodarowaniu środkami finansowymi.

58. Obowiązkiem terapeuty wyznaczonego przez kierownika jest:

 •   prowadzenie treningu ekonomicznego zgodnie z obowiązującymi zasadami i indywidualnym programem terapii opracowanym przez radę programową,
 •   wsparcie uczestnika, w miarę potrzeb, w samodzielnym gospodarowaniu i rozliczaniu otrzymanych środków finansowych,
 •   prowadzenie zapisu osiąganych efektów.

59. Miesięczną wysokość środków przeznaczonych dla każdego uczestnika określa Kierownik Warsztatu na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

60. Wysokość ta może być uzależniona od:

 •   potrzeb wynikających z realizacji indywidualnego programu terapii
 •   frekwencji na zajęciach
 •   zaangażowania w realizację indywidualnego programu terapii, aktywnego udziału w zajęciach i w życiu Warsztatu
 •   przestrzegania zasad określonych w regulaminie WTZ.

61.  Terapeuta może wnioskować o obniżenie lub podwyższenie kieszonkowego.

62.  Nie można obniżać kwoty środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego za ograniczenia w zachowaniu uczestnika spowodowane procesem choroby.

63.  Przyznane środki finansowe wypłacane będą uczestnikom osobiście w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

64.  Wypłatę środków finansowych przyznanych w ramach treningu ekonomicznego uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem. Jeżeli uczestnik nie jest w stanie samodzielnie złożyć podpisu lub umówionego znaku graficznego, uczyni to osoba do tego upoważniona.

65.  Wszelkie wydatki w ramach treningu ekonomicznego muszą być udokumentowane i przedstawione kierownikowi w sprawozdaniu z gospodarowania otrzymanymi środkami  przed terminem następnej wypłaty.

66. Za miesiąc wolny od zajęć nie przysługują żadne środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego.

67. Kierunki i formy prowadzenia treningu ekonomicznego będą przedstawiane rodzicom lub opiekunom.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

68.  Warsztat współpracuje i utrzymuje stały kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników.

69.  Rodzice lub opiekunowie mają prawo do rzetelnej informacji na temat przebiegu rehabilitacji danego uczestnika.

70.  Raz na pół roku rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika mają obowiązek  zapoznać się z oceną efektów rehabilitacji dokonaną przez radę programową.

71.  Ponadto rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:

 •   utrzymywać stały kontakt z zespołem rehabilitacyjnym warsztatu,
 •   informować o aktualnym stanie zdrowia uczestnika,
 •   udzielać terapeutom informacji przydatnych w procesie terapii,
 •   współpracować w realizacji celów rehabilitacji,
 •   uczestniczyć w rozmowach indywidualnych z terapeutami,
 •   uczestniczyć w innych organizowanych  spotkaniach.

72.  W sytuacjach tego wymagających rodzice będą proszeni na indywidualne spotkania z zespołem terapeutycznym.

73.  Warsztat zapewnia rodzicom i opiekunom współpracę i pomoc w procesie usamodzielniania się uczestnika i w rozwiązywaniu jego problemów socjalno-bytowych.

74.  Za współpracę i kontakty z rodzicami odpowiedzialni są: kierownik i psycholog warsztatu.

  DOCHÓD

75.  Warsztat nie prowadzi działalności o charakterze zarobkowym.

76.  Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, kierownik warsztatu - w porozumieniu z uczestnikami – przeznaczy na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Nie naruszając jednak postanowień pkt. 77 niniejszego regulaminu.

77.  W przypadku gdy wysokość dochodu, o którym mowa wyżej, przekracza w skali miesiąca kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby uczestników warsztatu i 30% najniższego wynagrodzenia określonego w przepisach odrębnych, zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem", o przeznaczeniu tego dochodu decydują jednostka prowadząca warsztat w porozumieniu ze starostwem powiatowym.

78.  W warsztacie prowadzona będzie na bieżąco ewidencja uzyskanych dochodów ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników, o których kierownik będzie informował uczestników.

79.  Dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników będzie na bieżąco ewidencjonowany z podaniem do wiadomości uczestnikom Warsztatu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

80.  Ze względu na potrzeby organizacyjne kierownik warsztatu może wdrażać szczegółowe instrukcje i procedury postępowania  dotyczące wyżej określonych spraw oraz wewnętrznej organizacji pracy i funkcjonowania warsztatu.

81.  Z treścią niniejszego regulaminu zobowiązany jest zaznajomić się każdy pracownik merytoryczny warsztatu, uczestnik, oraz rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

82.  Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu winno być potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia, które będzie przechowywane w aktach pracownika i uczestnika warsztatu.

83.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2012r., jednocześnie z dniem tym przestaje obowiązywać treść regulaminu z dnia 3 marca 2003r r.

84.  Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30